Toimitusjohtajan katsaus

Vuoteen 2017 mahtuu monia onnistumisia. Junamatkailun suosio jatkoi vahvaa kasvua ja etenkin kaukoliikenteessä matkustusmäärät kasvoivat tuntuvasti. Junaliikenteen suosiota kasvattivat hinnanalennukset, matka-aikojen nopeuttaminen suosituilla reiteillä sekä vuorotarjonnan lisääminen. Logistiikassa hyvä yleinen markkinatilanne ja kilpailukykyyn panostaminen vaikuttivat positiivisesti rautatielogistiikan volyymeihin kotimaassa ja idän liikenteessä. Infraliiketoiminnassa suunnitteluliiketoiminta jatkoi kasvua. Sen lisäksi kunnossapitoliiketoiminta Suomessa pystyi merkittävästi parantamaan toiminnan laatua ja kannattavuutta. VR Trackin liiketuloksen käänne syntyi Ruotsissa, jossa heikko tuloskehitys käännettiin onnistuneen muutosohjelman avulla.

Merkittävä onnistuminen koettiin myös VR Groupin liikevaihdon kasvun osalta. Vuoden 2017 tavoitteena oli kääntää viisi vuotta laskussa ollut konsernin liikevaihto kasvuun ja tässä onnistuttiin. Kaikkien liiketoimintadivisioonien liikavaihto kasvoi vuonna 2017. Haemme edelleen aktiivisesti kasvua uusilta alueilta, kuten matkaketjuista, logistiikan lisäpalveluista, raitiotierakentamisesta sekä katusuunnittelusta.

Yritys teki viime vuonna historiansa parhaan liiketuloksen. Etenkin kaukoliikenteessä ja Ruotsin infraliiketoiminnassa tulostaso parani merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen.

VR Group luo arvoa yhteiskunnalle monin tavoin. Turvaamme 7 500 ammattilaisen voimin henkilöasiakkaiden päivittäisen liikkumisen sekä yritysasiakkaiden liiketoiminnan tavaroiden ja palvelujen edistyksellisillä ja ympäristöystävällisillä logistiikka- ja infraratkaisuilla. Lisäksi vuoden 2017 aikana maksoimme omistajallemme, Suomen valtiolle osinkoina, pääoman palautuksina, veroina ja veronomaisina maksuina yli 566 miljoonaa euroa.

Viime vuonna raideliikenteessä on huomattavia haasteita junien täsmällisyydessä. Kaikista kaukoliikenteen myöhästymisistä yli puolet johtuivat rataverkon heikosta kunnosta. Täsmällisyyttä kehitetään yhteistyössä rataverkosta vastaavan Liikenneviraston kanssa. Rataverkon kunto ja välityskyky ovat ratkaisevia tekijöitä, kun tavoitteena on lisätä junaliikennettä Suomessa.

Toiminnan jatkuva tehostaminen ja palvelun parantaminen kilpailukyvyn turvaamiseksi jatkuvat. VR Groupin suurin yksittäinen investointi, uudet Sr3-sähköveturit aloittivat viime vuonna kaupallisessa tavara- ja matkustajaliikenteessä. Kasvavaan kapasiteettikysyntään vastaamiseksi investoinnit vaunukalustoon jatkuivat vuonna 2017 sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Lisäksi liiketoiminnot investoivat erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Matkustajaliikenteessä on käynnissä myyntikonehanke, jossa asiakkaat saavat uuden, modernin mobiilisovelluksen lippujen ostoon. Myös verkkokauppa ja lippuautomaatit uusitaan. VR Transpointissa tietojärjestelmiä ja digitaalisia palveluja kehitetään myös yhä asiakasystävällisempään suuntaan. Kehittyvien IT-ratkaisujen avulla asiakkaille voidaan tarjota entistä laajempaa ja täsmällisempää tietoa kuljetuksista. VR Trackin kunnossapidossa otettiin käyttöön uusi reaaliaikainen, karttatietoon sidottu tietojärjestelmä, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman töiden suunnittelun, hallinnan ja raportoinnin. Asentajat käyttävät järjestelmää mobiililaitteilla, ja asiakkaalla on mahdollisuus seurata kunnossapidon reaaliaikaisia raportteja.

Kaikki liiketoiminnot ja yksiköt kuuntelevat asiakkaitaan herkällä korvalla. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetään niin uusia palvelukonsepteja kuin rakennetaan kokonaisia logistiikkaratkaisuja. Erityisesti infra-alalla käytössä olevalla allianssimallilla toteutettavissa Allianssi-hankkeissa asiakkaan kanssa toimitaan yhteisissä toimistotiloissa ja vuoropuhelu on aktiivista. Digitaalisten palvelujen kehittämiseen on satsattu erityisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla kaikissa liiketoiminnoissa, mutta työ palvelutason parantamiseksi edelleen jatkuu.

Turvallisuus on yksi arvoistamme. Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin myös viime vuonna. Tapaturmataajuuden kehitys on jatkunut myönteisenä pitkään, mutta vuonna 2017 kehitystrendi tasaantui. Viime vuoden aikana sattuneiden läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien osalta havaittiin, että useita tapahtumia olisi voitu estää työkaverin puuttumisella ja paremmalla tilannetietoisuudella. Erityisesti vaihtotyön turvallisuudessa on edelleen kehitettävää.

VR Groupin tavoitteena on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoden 2012 lähtötasosta vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksesta yli neljä viidesosaa kuluu juna- ja autoliikenteessä. Sähkövedon osuus on jo lähes 90 prosenttia junaliikenteestä, vaikka rataverkosta vain hieman yli puolet on sähköistetty. VR Groupin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta koko konsernin energiankulutuksesta yli 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Koko VR Groupin käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla, eikä siihen sisälly kasvihuonekaasupäästöjä. Hankitun sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätodistuksilla.

VR Group elää voimakasta murroskautta. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi elokuussa 2017 suunnitelmastaan avata rautateiden matkustajaliikenne kilpailulle nopeutetussa aikataulussa. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa Etelä-Suomen eli Helsingin ja lähimaakuntien välisestä taajamajunaliikenteestä vuonna 2022. Tavoitteena on, että koko kaukoliikenteen operointi on kilpailutettu vuoteen 2026 mennessä. VR toimii tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, jotta hanke onnistuisi mahdollisimman hyvin. HSL-alueen raideliikenteen kilpailutus on edennyt aikataulussa, ja tarjouskilpailun voittanut operaattori aloittaa liikennöinnin 2021 kesäkuussa. Uskomme, että VR menestyy jatkossakin kilpailutetussa liikenteessä, sillä olemme useiden vertailujen valossa Euroopan tehokkaimpia rautatieyrityksiä. Tavoittelemme vahvaa asemaa Suomen junaliikenteessä myös jatkossa.

Rolf Jansson

toimitusjohtaja