Vastuullisuus VR Groupissa

VR Group julkaisee erillisen vastuullisuusraportin, joka on ladattavissa tämän sivuston kautta. Lataa koko raportti tästä PDF-tiedostona:

Vastuullisuuden teemat:

VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa asiakkaista, turvallisuudesta, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

1. Asiakaslähtöisyys

Kaikissa kolmessa liiketoiminnossa kehitettiin vuorovaikutusta ja toimintaa asiakkaiden kanssa.  

VR Transpoint on rakentanut yhteistyökumppaneidensa kanssa uudenlaisia logistiikan kokonaisratkaisuja, joissa on asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yhdistetty rautatie- ja maantiekuljetuksia esimerkiksi satamaoperointiin ja muihin logistiikan lisäpalveluihin. 

VR Trackissä kehitettiin vuorovaikutteista sidosryhmäviestintää etenkin sosiaalisen median kanavissa sekä lanseeraamalla ulkoinen sidosryhmäjulkaisu www.attracktive.fi aktivoimaan keskustelua muun muassa infra-alan toimijoiden kesken.  

Matkustajaliikenne aloitti lipunmyyntikanavien uudistamisen, jotta asiointi olisi sujuvampaa. Kesäkuussa 2016 nopeutettiin useita reittejä ympäri Suomen ja samalla lisättiin suoria, vaihdottomia yhteyksiä.  

VR Group edistää myös palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. VR Group on lisännyt yhteistyötä vammaisasiakkaiden parissa, ja toteutti syksyllä 2016 ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen vammaisasiakkaiden keskuudessa. Kysely tullaan toistamaan vuosittain. Vuoden 2017 alussa käyttöön otettiin myös uusi, maksuton palvelunumero vammaisasiakkaille. 

2. Turvallisuus

Vuonna 2016 vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin. Vakavin vaaratilanne oli elokuussa sattunut tavarajunan törmäys tyhjiin tavaravaunuihin Oulun ratapihalla. Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät tasoristeyksiin sekä ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen. Rautatieturvallisuuden kehittämiseksi laadittiin loppuvuodesta 2016 erityinen toimenpideohjelma, joka ulottuu vuodelle 2017.

Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin toteuman ollessa 13,0. Tavoite oli enintään 15,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

3. Henkilöstöstä huolehtiminen

VR Groupissa esimiestyön kehittämiseen on panostettu erityisesti viime vuosina, ja esimiestyössä on tapahtunut myönteistä kehitystä monelta osin. Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta, ovat tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Lisäksi he tarttuvat ongelmiin aikaisempaa paremmin, viestivät työhön liittyvistä asioista ja huolehtivat työturvallisuudesta. Vuonna 2016 esimiehille tarjottiin teema- ja verkkovalmennuksia, joiden tavoitteena oli vahvistaa esimiesroolin haltuunottoa erilaisine vastuineen ja valtuutuksineen.

Keväällä 2016 henkilöstö haastettiin mukaan matkakumppaneiksi herättelemään keskustelua eri kanavissa talon sisällä ja ulkopuolella. Matkakumppanit ovat työstään innostuneita, eri tehtävissä toimivia VR:läisiä, jotka haluavat kertoa verkostoissaan omasta työstään ja muista yrityksen ajankohtaisista asioista.

4. Ympäristö

Vuoteen 2020 ulottuvien ympäristölupausten tavoitteista uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta ja kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on jo saavutettu. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja.

Vuonna 2016 päivitettiin ympäristölupausten toteuttamiseksi tehty ympäristöohjelma. Ohjelmaan kirjattiin tarvittavat toimenpiteet kaikille yksiköille vuosille 2017–2020.

5. Toiminnan läpinäkyvyys

VR Groupilla on oma eettisen toiminnan ohjeistuksensa. Ohjeita koskevat pääperiaatteet on viestitty koko henkilöstölle. Lisäksi jokaisen tulee suorittaa eettisiä toimintaohjeita koskeva koulutus. Konsernissa on myös erillinen lahjonnan vastainen ohjeistus ja siihen liittyvä koulutus avainhenkilöille. VR Group edellyttää liikekumppaneiltaan, että ne hyväksyvät osana sopimusta VR-konsernin eettiset ohjeet, joihin sisältyy lahjonnan vastaista toimintaa koskeva vaatimus.