Hallinnointi

VR-Yhtymä Oy:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, VR-Yhtymä Oy:n yhtiöjärjestystä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa vuoden 2015 Hallinnointikoodia ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston yhtiön tietoon saattamia talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoja. 

Yhtiö poikkeaa vuoden 2015 Hallinnointikoodista yhtiökokousmenettelyjen ja sisäpiirihallinnon osalta. Perusteet poikkeamiselle ovat, että yhtiöllä on vain yksi osakas ja yhtiön osake ei ole pörssilistattu.

Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa se noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään valtionyhtiöiden hallitusten monimuotoisuudesta sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2016−2019. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtionneuvoston periaatepäätöksen 3.11.2011 mukaisesti valtio varmistaa tasa-arvotavoitteiden noudattamisen ja molempien sukupuolten riittävän edustuksen valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi valtioneuvoston vuoden 2004 tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on, että valtion kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa on naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia.

VR-Yhtymä Oy:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Vuonna 2016 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenistä kolme oli naisia ja viisi miehiä.

Molempien sukupuolten edustus toteutuu VR-Yhtymä Oy:n hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

VR-Yhtymä Oy julkaisee konsernin hallituksessa hyväksytyn selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on luettavissa yhtiön internetsivuilla. Selvitys annetaan tilintarkastamattomana.

Toimielin Lukumäärä %
Hallintoneuvosto 12
30-50 7 58
Yli 50 5 42
Hallitus 8
30-50 1 12
Yli 50 7 88
Konsernin johtoryhmä 10
30-50 8 80
Yli 50 2 20
Kaikki yhteensä 30
Hallintoneuvosto 12
Mies 8 67
Nainen 4 33
Hallitus 8
Mies 5 62
Nainen 3 38
Konsernin johtoryhmä 10
Mies 7 70
Nainen 3 30
Kaikki yhteensä 30

Hallintoneuvoston toiminta      

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Veturimiesten Liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Lisätietoja hallintoneuvoston tehtävistä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2016

Puheenjohtaja:

Ville Tavio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja 

Jäsenet:

Touko Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja

Thomas Blomqvist, s. 1965, maanviljelijä, yrittäjä, kansanedustaja

Lauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja

Kalle Jokinen, s. 1961, ylikonstaapeli, kansanedustaja 13.9.2016 lukien

Elsi Katainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Joonas Leppänen, s. 1980, valtiotieteiden tohtori, puoluesihteeri 13.9.2016 lukien

Kai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja 13.9.2016 saakka

Outi Mäkelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja

Arto Pirttilahti, s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Katja Taimela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

Erkki Virtanen, s. 1952, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, entinen kansanedustaja 13.9.2016 saakka.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2016:

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto

Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL

Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava

Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto

Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto

Vuonna 2016 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä seitsemän kertaa.

Hallintoneuvoston palkkiot ja muut etuudet

Hallintoneuvoston palkkioista päättää VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokous. Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2016 päätöksellä ovat seuraavat: Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Vuonna 2016 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 41 600 euroa.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR-Yhtymä Oy:n vapaalipun.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2016 – osallistuminen ja palkkiot

 

Nimi Hallintoneuvoston
kokoukset
Kokous-
palkkio
Maksettu
v. 2016
Puheenjohtaja
Ville Tavio
7 / 7 800,00 5 600,00
Varapuheenjohtaja
Timo V. Korhonen
7 / 7 600,00 6000,00 
Jäsenet koko vuoden 2016
Touko Aalto 5 / 7 500,00 3 000,00
Thomas Blomqvist 6 / 7 500,00 3 000,00
Lauri Ihalainen 6 / 7 500,00 3 000,00
Elsi Katainen 7 / 7 500,00 3 500,00
Outi Mäkelä 6 / 7 500,00 3 000,00
Arto Pirttilahti 6 / 7 500,00 3 000,00
Riikka Slunga-Poutsalo 5 / 7 500,00 3500,00  
Katja Taimela 6 / 7 500,00 3 000,00
Jäsenet 13.9.2016 saakka
Kai Mykkänen 3 / 5 500,00 2000,00 
Erkki Virtanen 4 / 5 500,00 2 000,00
Uudet jäsenet 13.9.2016 lukien
Kalle Jokinen 2 / 2 500,00 500,00 
Joonas Leppänen 2 / 2 500,00 500,00 

Koska hallintoneuvoston palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti, hallintoneuvostolle vuonna 2016 maksetuissa palkkioissa on mukana myös vuoden 2015 kokouspalkkioita. Vastaavasti osa vuoden 2016 kokousten palkkioista maksetaan vasta vuoden 2017 puolella, eikä niitä ole sisällytetty taulukkoon.

Hallituksen toiminta

Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa työjärjestyksen muutokset ja päivitykset.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa on vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä edellyttäen, että kutsu kokoukseen on toimitettu kaikille jäsenille asianmukaisesti. Päätökset tehdään yhtiön ja osakkeenomistajan etua noudattaen sekä osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Hallituksen jäsenen esteellisyyden suhteen noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä. Hallitus huolehtii esteellisyystilanteiden huomioon ottamisesta aina tarvittaessa. Hallituksen jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita omaa jääviyttään.

Hallitus arvioi toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintaansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.           

Lisätietoja hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan tehtävistä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2016

Hallituksen puheenjohtaja:

Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.: Orion Oyj, Lehtipiste Oy ja Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen varapuheenjohtaja: Norvestia Oyj. Hallituksen jäsen mm.: John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Heikki Allonen, s. 1954, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana Patria Oyj:ssä, Fiskars Oyj:ssä ja SRV Yhtiöt Oyj:ssä. Hallituksen jäsen: Nokian Renkaat Oyj, Detection Technology Oyj (myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja) sekä Nammo AS. Lisäksi Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

Varsinaiset jäsenet:

Riku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry. Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallituksen jäsen mm.: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

Jarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa, tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja: Governia Oy ja Gasonia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj ja Finavia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

Roberto Lencioni, s. 1961, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja, Oy Gard (Baltic) Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. johtotehtävissä Oy Baltic Protection Ab:ssä, toimitusjohtajana Oy Baltic Insurance Brokers Ab:ssä, myyntipäällikkönä Aspocomp Oy:ssä ja lakimiehenä Aspoyhtymässä. Hallituksen varapuheenjohtaja Aspo Oyj:ssä ja Aspo Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1999 (myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010). VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi. Lisäksi kansainvälisen WWF:n Itämeri ja Himalaja -ohjelmien ohjausryhmän jäsen sekä kansainvälisen Arktisen ohjelman puheenjohtaja. Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana, Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä. Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi S-ryhmän, OP-Pohjolan ja LUKE:n sustainability advisory boardin jäsen. Valtionhallinnon luottamustehtävät: Kansallisen kestävän kehityksen neuvottelukunnan, Metsäneuvoston sekä Arktisen alueen neuvottelukunnan jäsen. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen. 

Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen jäsen: Basware Oyj (myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Nixu Oyj, Affecto Oyj (myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Metsähallitus (myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Metsähallitus Metsätalous Oy, Silta Group Oy ja Silta Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton puheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

Maija Strandberg, s. 1969, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja, Uponor Oyj (6.3.2017 alkaen). Työskennellyt aikaisemmin mm. talousjohtajana (sellu- ja energialiiketoiminta, sekä paperikoneliiketoiminta) Valmet Oyj:ssä, toimitusjohtajana ALSO Nordic Holding ja ALSO Finland Oy:ssä, sekä talousjohtajana Metso Paper Oy:ssä, GNT Holding Oy:ssä ja John Deere Forestry Group Europessa. Hallituksen jäsen: Dustin Group Ab ja Danske Bank Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2014 alkaen.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Hallituksen jäsenet eivät omista VR-Yhtymä Oy:n tai sen konserniyhtiöiden osakkeita.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2016 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 97 prosenttia. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Nimi Hallituksen kokoukset,
osallistuminen
Puheenjohtaja
Hannu Syrjänen
15/15
Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Heikki Allonen
15/15
Jäsenet
Riku Aalto 15/15
Jarmo Kilpelä 14/15
Roberto Lencioni 15/15
Liisa Rohweder 13/15
Tuija Soanjärvi 15/15
Maija Strandberg 14/15

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2016 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2016 päättämät palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja 54 750 €/v
Hallituksen varapuheenjohtaja 25 800 €/v
Hallituksen jäsen 22 800 €/v


Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että valiokunnan kokouksesta 600 €/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna 2016 yhteensä 306 750 euroa.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2016.

Nimi Palkkiot yhteensä
Puheenjohtaja Hannu Syrjänen 64350
Varapuheenjohtaja Heikki Allonen 35400
Jäsenet
Riku Aalto 35400
Jarmo Kilpelä 31800
Roberto Lencioni 36600
Liisa Rohweder 31200
Tuija Soanjärvi 36600
Maija Strandberg 35400

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat noin 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle. Valiokuntien työjärjestysten keskeinen sisältö on selostettu alla.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii tarvittaessa yhteydenpidosta tilintarkastajiin ja sisäisen tarkastukseen.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta riippumattomasta, tehtäväalueen edellyttämää pätevyyttä omaavasta VR-konsernin ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon tai tarkastuksen alalta.

Hallitus valitsi 31.3.2016 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Maija Strandberg (pj.), Riku Aalto, Roberto Lencioni ja Tuija Soanjärvi. Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa, ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 96 prosenttia.

Lisätietoja tarkastusvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä ja osallistumisesta valiokunnan kokouksiin: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Valiokunnassa on pääsääntöisesti vähintään kolme jäsentä.

Vuonna 2016 henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat: Hannu Syrjänen (pj.), Heikki Allonen, Liisa Rohweder ja Jarmo Kilpelä.

Vuonna 2016 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä kolme kertaa, ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Lisätietoja henkilöstövaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä ja osallistumisesta valiokunnan kokouksiin: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.), matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja, Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, junaliikennöinnin johtaja sekä kunnossapidon johtaja.

Johtoryhmä käsittelee VR:n toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

VR-Yhtymä Oy:n johtoryhmä 2016

Rolf Jansson, s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri. Toimitusjohtaja 20.10.2016 alkaen. Työskennellyt aiemmin VR Transpointin johtajana, Nordean Corporate Finance -johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen Hamiltonissa. Rolf Jansson on Sarlin Group Oy Ab:n hallituksessa. Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen.
 
Petri Auno, s. 1973, filosofian maisteri. Liikennejohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin veturinkuljettajatoiminnoista vastaavana liikennepäällikkönä ja aluepäällikkönä VR-Yhtymässä sekä projektipäällikkönä Oulun yliopistossa. Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen.
 
Kimmo Soini, s. 1958, diplomi-insinööri. Kunnossapitojohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin Helsingin varikon päällikkönä VR-Yhtymässä ja johtotehtävissä Finnairilla. Johtoryhmän jäsen 1.3.2015 alkaen.
 
Outi Henriksson, s. 1969, kauppatieteen maisteri, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin mm. Soneran, Cultorin ja Sulakkeen talousjohdossa. Johtoryhmän jäsen 13.8.2012 alkaen.
 
Martti Koskinen, s. 1957, insinööri. Johtaja, VR Transpoint. Työskennellyt aikaisemmin VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtajana, Corus Ltd:n Keski-ja Itä-Euroopan liiketoimintojen johtajana sekä Rautaruukki Oyj:n Ruukki Constructionin markkinointi-ja hankintajohtajana sekä sitä ennen Keski-Euroopan aluejohtajana. Johtoryhmän jäsen 5.12.2016 alkaen.
 
Timo Koskinen, s. 1968, varatuomari. Henkilöstöjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin henkilöstöjohtajana VR Osakeyhtiössä ja VR-Yhtymässä sekä juristina Elisalla. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.
 
Otto Lehtipuu, s. 1968, diplomi-insinööri. Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä VR-Yhtymässä. Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen.
 
Päivi Minkkinen, s. 1959, diplomikielenkääntäjä ja Executive MBA. Venäjä- ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.
 
Maisa Romanainen, s. 1967, kauppatieteiden maisteri. Matkustajaliikenteen johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin Stockmann Oyj Abp:n varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän johtajana. Johtoryhmän jäsen 1.11.2014 alkaen.
 
Harri Lukkarinen, s. 1970, diplomi-insinööri. Toimitusjohtaja, VR Track Oy. Työskennellyt aikaisemmin VR Trackin rakentamisen johtajana ja infrarakennuttamisen johtajana Jaakko Pöyry Infraan kuuluneessa CMC Terasto Oy:ssä. Toimii INFRA ry:n urakointivaliokunnan jäsenenä. Johtoryhmän jäsen 21.11.2016 alkaen. 

 

Lisäksi vuonna 2016 johtoryhmään kuului 16.9.2016 asti VR Track Oy:n toimitusjohtajana toiminut Ville Saksi ja ajalla 16.9.–21.11.2016 VR Track Oy:n vt. toimitusjohtajana toiminut Teemu Sipilä. Yhtiön toimitusjohtajana ajalla 1.7.2009–20.10.2016 toimi Executive MBA Mikael Aro (s. 1965). Ennen VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi tuloaan hän työskenteli mm. Carlsberg-konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin kuuluvan Sinebrychoffin toimitusjohtajana.

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät   

Toimitusjohtaja pois lukien johtoryhmään kuuluville henkilöille maksettiin vuonna 2016 palkkana luontoisetuineen yhteensä 2 061 546 euroa ja palkkioina 443 124 euroa. Johtoryhmälle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän, joka oli vuonna 2016 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä ei käynnistetty uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmän tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.

Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa.

Kannustinjärjestelmät ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia. Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi vuosi. Järjestelmä jakaantuu neljään organisaatiotasoon. Järjestelmään kuului vuonna 2016 noin

160 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 11 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (100 henkilöä).

Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 49 henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 prosenttia ja muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 prosenttia.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-L3 -taso 30 prosenttia ja L4-taso 25 prosenttia. Palkkiomahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1-L3 on 50 prosenttia.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

Taloudellinen raportointi          

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista konsernin johtoryhmässä vähintään kuukausittain sekä konsernitasoisella että liiketoimintakohtaisella sisäisellä raportoinnilla. Raporteissa seurataan tulosta, investointien toteutumista, rahoitustilannetta sekä henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa. Konsernitasoinen tulosennuste koko vuoden osalta päivitetään vuosineljänneksittäin ja sitä käytetään osaltaan myös pohjana seuraavan vuoden budjetille.

Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan puolivuosittain julkistettava tuloskatsaus ja vuosiraportti. Hallitus käsittelee kaikki puolivuosi- ja tilinpäätösraportit ennen niiden julkistamista.

Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö. Talousyksikkö koostuu talouden palvelukeskuksesta (kirjanpito, verotus, laskujen käsittely), business control -toiminnosta (raportointi, budjetointi, johdon tuki) sekä treasury -toiminnosta (rahoitus, vakuutukset, ajoneuvohallinnointi). Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. VR-konserni noudattaa Suomen kirjapitokäytäntöä (ei IFRS). Tavoitteena on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot sekä sisäisiin että julkaistaviin raportteihin.

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.

Riskienhallinta

VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen. VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-konsernin riskeistä. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa, jolla tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä kokonaisvaltaisesti ja liiketoimintalähtöisesti.

Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin toimintoihin, prosesseihin ja erilaisiin projekteihin. Riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta- ja tukiyksiköissä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Riskienhallintapäällikön vastuulle kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen sekä riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallintaryhmä ohjaa ja tukee riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta.

VR-konsernin riskienhallinta tukee konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja jatkuvuutta. Huolellisella riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että tunnistetut riskit eivät aiheuta merkittäviä taloudellisia tappioita tai esimerkiksi vaaranna henkilöstön turvallisuutta tai terveyttä.

Lue lisää riskienhallinnasta: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. 

Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2016 tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 309 118,09 euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat yhteensä 62 300,82 euroa.