VR Group i EU

Östersjön och en spårvidd som avviker från EU-standarden isolerar Finland från det europeiska järnvägsnätet.

Det är en stor utmaning att bevara den internationella förbindelsen till Ryssland, som underlättas av att länderna har liknande spårvidd. Stränga vinterförhållanden kräver lösningar som garanterar säker tågtrafik, och det är också en utmaning när man ska följa EU-lagstiftningen. 

Mer än 90 procent av järnvägsnätet utgörs av enkelspår och trafiken är tät. Det begränsar kapaciteten och flexibiliteten samtidigt som det ökar sårbarheten. Största delen av trafiken går på de viktigaste banorna från norr till söder och öst till väst.

I Finland separerades transportservicen från infrastrukturförvaltningen 1995. Järnvägsbolaget VR Group består av tre affärsverksamheter:

  • VR: passagerartrafik med tåg och buss
  • VR Transpoint: logistikservice på järnväg och väg
  • VR Track: infrastrukturteknik

Förbättra kundservicen

Kunderna utgör grunden för VR Groups arbete och kundfokus är vår viktigaste värdering. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet för att kunna betjäna kunderna bättre. Kunderna är också väldigt involverade i brainstorming om och utvecklingen av tjänsterna. Kundnöjdheten inom passagerarservicen fortsätter att förbättras. 

Godstrafikmarknaden

Inom godstrafiken konkurrerar olika transportmedel ständigt med varandra. Godstrafikmarknaden öppnades helt 2007 och den första nya aktören kom in på marknaden 2012.

Ny teknik, såsom RFID-lösningar, och införandet av längre och tyngre tåg förbättrar VR Transpoints kundservice. Internationell transport och transit är en allt viktigare del av VR Transpoint's verksamhet och Ryssland är det främsta tillväxtområdet.

Passagerartrafiken

Även om det i nuläget inte finns några andra järnvägsoperatörer i Finland och passagerartrafiken inte har öppnats för konkurrens tävlar tågen redan nu med andra transportmedel, i synnerhet personbilar. VR har cirka 300 fjärrtrafikavgångar och nästan 800 närtrafikavgångar per dag.

Fjärrtrafiken består av konventionell trafik och höghastighetstrafik (220 km/h) på blandade konventionella spår. Servicen till Ryssland består av höghastighetståget Allegro som går mellan Helsingfors och S:t Petersburg, och ett nattåg till Moskva.

Allmännyttiga tjänster

Det är viktigt att upprätthålla möjligheten för behöriga myndigheter att bestämma hur kollektivtrafiken ska ordnas på ett sätt som möter de lokala, regionala eller nationella behoven så bra som möjligt.

Passagerarnas rättigheter

VR tillämpar rättigheterna för EU-passagerare i all fjärrtrafik inom Finland. Dessutom täcker den nationella ersättningsplanen hela järnvägsnätet. Den ersätter direkta kostnader/förluster orsakade av avsevärda förseningar. Funktionshindrade passagerares rättigheter fastställs av EU-stadgan som tillämpas i hela järnvägsnätet. Assistans erbjuds på alla stationer med personal. Dessutom får rullstolsburna eller blinda personer ta med sig sin egen assistent på tåget gratis.

Utmanande vinterförhållanden

Finlands klimat är en utmaning för tågtrafiken. Under de fyra årstiderna varierar vädret från varma somrar till kalla, hårda vintrar med temperaturer ner mot -40 °C. I synnerhet snö orsakar många problem för järnvägsnätet och materielen. Varje år orsakar tjälskador hastighetsbegränsningar och banarbete. Trots dessa svåra vinterförhållanden är punktligheten i passagerar- och godstrafiken på en väldigt bra.

Porten till Ryssland

Ryssland är en av Finlands största handelspartners. Välfungerande järnvägstjänster till och från Ryssland och OSS-länderna är avgörande för Finlands ekonomi. Dessa utgörs av liknande spårvidd och säker, pålitlig och förutsägbar service. Internationell godstrafik till och från Ryssland utgör cirka en tredjedel, eller 14 miljoner ton, av VR Transpoints totala logistikverksamhet på järnvägen.

Tåget är ett grönt transportmedel

VR Group har gett fem miljölöften för åren 2013–2020. Genom dessa löften försöker VR Group förbättra järnvägsservicens energieffektivitet med 20 procent. Målet är att andelen förnybar energi ska överskrida 60 procent av all energi som VR Group förbrukar. Vi arbetar för att ha så säkra transporter av farligt gods som möjligt.

Vi strävar efter att våra kunder ska vara nöjda med renligheten på tågen och stationerna. Lägre konsumtion innebär mer återvinning: mängden avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen borde ligga under 15 procent. VR Groups mål är att vara den säkraste och miljövänligaste partnern för våra kunder och samhället.